Модулът съдържа пълните текстове и на актовете за изменение, допълнение и отмяна на действащите нормативни актове, архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове, пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото, изцяло отменени нормативни актове; АПИС 7 Право съдържа пълните текстове на всички актове с правно значение на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, обнародвани в „Държавен вестник”, с всички техни изменения и допълнения.
По нов, уникален и практичен начин е предоставено и съдържанието на ДВ в АПИС 7. В табличен вид потребителя може веднага да проследи кои са новообнародваните актове и под тях – промените, до които те водят в други нормативни актове. При кликване върху двупосочната оранжева стрелка се отваря съответният акт, като се активира новата, изключително полезна функция „Последно променени разпоредби”. АПИС 7 зарежда конкретния нормативен акт, като извежда вляво списък с всички променени разпоредби от последния брой на ДВ. При кликване върху дадена разпоредба, системата позиционира нейния текст в горната част на прозореца. Промените в текста на нормата отново са обозначени с оранжева двупосочна стрелка. Потребителят само трябва да задържи курсора върху стрелката или да кликне върху нея, за да види оцветени новите текстове в синьо, отменените в червено. Тази функция също ще спести хиляди часове на потребителите за бързо ориентиране в интензивните промени в законодателството.
АПИС 7 Евро Право позволява едновременно пълнотекстово търсене в българските норм. актове и в пълните текстове на актовете на Правото на ЕС. Системата е включена в новата интегрирана платформа Апис 7, което предоставя богати възможности за едновременна работа с българското и европейското право.
Многоезичен тезаурус на ЕС EuroVoc - многоезичен и мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ терминологията от областите на дейност на Европейския съюз, като се поставя акцент върху парламентарната дейност. EuroVoc е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз (английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски) и на една трета държава (сръбски). Предоставя възможност за търсене на обща или специална лексика, преведена на езиците на държавите-членки на ЕС. Позволява търсене или преглед на термин със списък на преведените му стойности.
Автоматично известяване за нова практика на избрани от потребителя членове от един или поредица нормативни актове /чрез избор на съответния ред в иконата за практика/. Анотации на решения и определения /разработени от екипа на АПИС/ - за предварителен подбор при избор на решенията и определения, особено при обработка на големи списъци, получени от конкретно търсене Нова търсачка за съдебната практика – дава възможност за бързо търсене по дума и фраза, по съд, по вид на делото и на съдебния акт, по номера и годината на делото или акта в комбинация с опция за избор на нормативен акт и разпоредби от него
В АПИС 7 Практика съдържа над 1 700 000 съдебни акта , освен съдебната и арбитражна практика от АПИС 7 Право се съдържат и пълните текстове на над 17 200 непубликувани в книжни издания или в други правно-информационни системи решения и определения на ВКС, апелативните, окръжните, административните, районните и военните съдилища, вкл. на Софийския районен и на Софийския градски съд. В допълнение към практиката на държавните съдилища модул „Практика” съдържа и над 2 000 решения и определения по вътрешни и международни арбитражни дела на арбитражните съдилища при Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и Агенцията по обществени поръчки (АОП). Значителна част от актовете на БТПП са публикувани единствено в модул „Практика” на правно-информационна система АПИС.
В “АПИС-СОФИТА” информацията е структурирана в два основни раздела: Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English) Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език (International Legal Acts)
АПИС Софита LAW се развива в сътрудничество с авторитетната преводаческа агенция “Софита”, което е гаранция за високото качество на превода и съдържа преводи на английски език на актуалните текстове на всички действащи български законодателни актове: конституция, кодекси и закони, както и някои подзаконови нормативни актове, международни договори, конвенции и споразумения. Модулът предлага удобна за работа класификационна структура и бърз преход между двата езика.АПИС 7 Софита Law съдържа преводи на английски език на актуалните текстове на всички действащи български законодателни актове: конституция, кодекси и закони, както и някои подзаконови нормативни актове, международни договори, конвенции и споразумения. Модулът предлага удобна за работа класификационна структура и бърз преход между двата езика.
Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси.
Как със средствата на съвременните информационни технологии можете да въведете систематична и практична организация на ежедневната си дейност и да следите делата и преписките, които водите; Как основните модули на продукта: Календар, Хронометър, Контакти, Казуси, Документи, Плащания, Справки ще Ви улеснят да държите под контрол цялостната си дейност и да имате под ръка точната информация, от която се нуждаете в даден момент; Как да ползвате удобните функционалности, които деловодната система Апис Кантора Ви предоставя, за да се справяте бързо и лесно с казусите, които ежедневието Ви поставя.
АПИС ПРОЦЕДУРИ – съдържа подробни практически описания на всички действия, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната администрация, примерни образци, документи и формуляри с възможност да се редактират, без необходимост от инсталация на специализиран софтуер - предоставят се всички необходими примерни образци, документи и формуляри, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги, на подлежащите на сключване сделки, за необходимост от участие в съдебен процес и др.; възможност за попълване на данни, съхранение, редактиране и използване, според конкретните нужди на потребителя. Софтуерът предоставя активна връзка и препратки към всички нормативни актове и вътрешноведомствени документи, които имат отношение към съответния режим или производство. Съдържа и Справочен модул с адреси, телефони за връзка, контакти и информация за държавните и общински структури и обществени организации на територията на страната, съдилищата, нотариусите, адвокатските колегии, търговските банки и търговските представителства, референтите и др
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец август 2016 г. Акценти В модул "Образование, наука и култура" има три нови теми и една актуализация във връзка с влизането в сила на нов Закон за предучилищното и училищното образование. Изцяло новият закон трябва да е основата на реформата в образованието, за която се говори и спори от години. Законът въвежда няколко нови положения в образователната система, които ще влизат в сила през идните години. Сред тях са позволението да се предоставя държавна субсидия на частните учебни заведения (но при определени условия), създаването на нова държавна институция за контрол на училищата, промяна в продължителността на образователните степени и други. В модул "Митнически процедури" продължава актуализацията с още седем процедури, което се налага във връзка с промените в Закона за митниците (ДВ, бр. 58 от 2016 г.), както и с влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза. От 1.05.2016 г. той заменя изцяло Митническия кодекс на Общността, като нова рамка на законодателството на ЕС в митническата област. Новият кодекс въвежда правния принцип за обработка на търговските сделки по електронен път и с еднакви улеснения за всяка държава членка, чрез свързани информационни и комуникационни технологии за стандартизиран митнически контрол на цялата територия на Съюза, които да изключват антиконкурентно поведение в различните гранични митнически пунктове. Всички индивидуални административни актове на митническите органи, които засягат права и интереси на лицата или създават за тях задължения, включително обвързващата информация, ще стават при еднакви материални и процесуални правила за издаването им, както и за изменението им, отмяната им, или обявяването им за нищожни, и ще важат в рамките на Съюза. Промените в Закона за митниците пък са във връзка с привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз и с влизането в сила от 1.05.2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза; В модул "Процедури за държавния служител" са актуализирани десет процедури във връзка с последните промени в закона с брой 57 на "Държавен вестник". При постъпване на държавна служба ще се преминава през конкурс от два етапа - централизиран и специализиран. Централизираният етап ще бъде организиран от Института по публична администрация и ще включва тестове за определяне нивото на общата компетентност и основните познания, необходими за заемане на държавна служба. Резултатите при успешно издържан изпит ще са валидни три години. Специализираният етап ще е пред конкурсна комисия, определена от органа по назначаването. Двата етапа ще започнат да се прилагат на практика от 1 януари 2018 г., за да бъдат осигурени необходимите технологични и организационни предпоставки за провеждането им. С цел преустановяване на злоупотребите с правни възможности, чрез които се заобикаля конкурсът, е предвидено изискване при назначаване по заместване и при преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, кандидатите да са преминали успешно централизирания етап на конкурса. В модул "Селско стопанство" е актуализирана процедурата "Условия и ред за ползване на земеделски земи" поради промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Първата група изменения се отнася до промяната на предназначението на общинските пасища и мери. Отменят се текстовете, които регламентират случаите, в които се допуска промяна на предназначението на тези земи за неземеделски нужди. Тези хипотези се регламентират в Закона за опазване на земеделските земи с Предходните и заключителни разпоредби, където се предвижда разрешаване на промяна на предназначението на общинските пасища и мери, когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната община, а когато няма такъв, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за определени в закона обекти. Втората група промени е свързана с текста, позволяващ на лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратени организации, да придобият собственост върху застроената и прилежащата им площ.