Приложно-програмен интерфейс (API – Application Programing Interface) за интеграция на данните от продукта АПИС Регистър+ със системи на потребителите

Регистър API дава възможност за автоматичното интегриране на вътрешните информационни системи на потребителя (Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите /CRM/, Системи за планиране на ресурсите на предприятието /ERP/, счетоводни и ТРЗ /Труд и работна заплата/ програми, и др. подобни) с данните за юридическите и физическите лица, съдържащи се в информационната система АПИС Регистър +.

Основни предимства на Регистър API: • Автоматично попълване на данните в съответните полета • Елиминиране на грешките при ръчно въвеждането на данни • Богат набор от данни от официални и други публични източници на информация • Интегриране на бизнес информацията с всяко клиентско приложение • Бързо намиране на необходимите данни • Достъп до подробна и актуална информация за юридически и физически лица • Лесно изготвяне на маркетинг списъци с подходящи потребителски групи • Анализ и наблюдение на партньори, клиенти и конкуренти

Абонаментни информационни пакети

В зависимост от своите нужди потребителят може да избира измежду три абонаментни информационни пакета – стартов, основен и корпоративен. Те предлагат във възходяща градация нарастващ обем данни за субектите – юридически или физически лица. Независимо от това, и трите пакета предлагат информация за всички субекти, съдържащи се в системата АПИС Регистър +.

Данните от избрания пакет са на разположение за целия период на абонамента – 12 месеца. Потребителят има възможност сам да подбира за кои фирми и лица да получава данни чрез изпращане към Регистър API на заявки за търсене и филтриране или на точни списъци с идентификатори (Единен идентификационен код /ЕИК/, Единен граждански номер /ЕГН/) на интересуващите го субекти. Регистър API осигурява ежедневна актуализация на подбраните данни. В допълнение, потребителите могат да бъдат известявани за настъпили промени в данните.

Описание на информационните пакети

  1. Стартов пакет: с него потребителят получава базовите идентификационни данни да субектите, които са му необходими за първоначалното въвеждане или последващото верифициране в своята система на информация за доставчици, клиенти, контрагенти, конкуренти и пр. Стартовият пакет е особено подходящ за автоматизираното попълване на данни във фактури, договори, формуляри или други подобни документи, което прави този процес много по-лесен и бърз, както и предотвратява възможността за допускане на грешки.
  2. Основен пакет: този пакет е особено подходящ инструмент за интегриране със системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (т.нар. CRM-системи – Customer Relationship Management), както и за осъществяване на пазарни и маркетингови проучвания. С негова помощ потребителят лесно може да сегментира пазара, за да достигне до най-подходящата и търсена от него потребителска група.
  3. Корпоративен пакет: този пакет дава възможно най-пълната информация за дадено лице или фирма, включително данни за постъпили молби по несъстоятелност, вписвания на залози и запори и др. С него може да се изготвят детайлни анализи за актуалното състояние на фирмите и връзките между лицата. Пакетът се препоръчва за използване от големи корпоративни организации с цел подпомагане на осъществяваните от тях дейностите по анализ на кредитния и/или стопански риск.

В следната таблица са представени видовете данни, които се съдържат в трите информационни пакета:

Стартов пакет

Основен пакет

Корпоративен пакет

ü ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

ü Име / Наименование

ü Правна форма

ü Седалище и адрес на управление

ü Регистрация по ЗДДС

ü Адрес на регистрацията по ЗДДС

ü Управител/и и представляващ/и

ü Собственици

ü Статус – активен, развиващ дейност, с прекратена дейност

ü Данните от стартовия пакет

Плюс:

ü Контактни данни:

§  Телефон

§  Имейл

§  Сайт

§  Адрес за кореспонденция

ü Професия (за самоосигурява-щите се лица)

ü Брой осигурени лица

ü Бранш (дейност на фирмата)

ü Данни от ГФО за последните три години

ü Данните от основния пакет

Плюс:

ü Публични продажби от ЧСИ

ü Длъжници към НАП

ü Производство по ликвидация

ü Производство по несъстоятелност, вкл. данни за молби, заведени в окръжните съдилища

ü Молби по заведени търговски дела в окръжните съдилища

ü Запор на дружествен дял

ü Залог на търговско предприятие

ü Залог на дружествен дял

ü Свързани лица

ü Участие в изложби

ü Получени разрешения или лицензии

ü Сертификация по ISO

ü Големи данъкоплатци

  

Възможности за намиране и извличане на данни

Регистър API дава възможност за търсене 1) по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/наименование на юридическо, респ. име на физическо лице, или 2) чрез разнообразен набор от филтри, позволяващи на потребителя да намери и извлече точната информация, от която има нужда. По този начин той може да получи списък с интересуващите го физически или юридически лица, след което да извлече необходимите данни за тях. Така формираният списък може да бъде прецизиран от потребителя чрез прилагане на допълнителни филтри.

Също така Регистър API дава възможност за извличане на данни за субекти, идентифицирани в предварително подготвени от потребителя списъци с ЕИК/ЕГН.

Цени

Стартов пакет

Основен пакет

/без ограничение в работните места/

Корпоративен пакет

/без ограничение в работните места/

Макс. брой субекти, за които могат да се правят справки:

§  До 2000 – 100 лв./12 м.

§  До 6000 – 200 лв./12 м.

§  До 12 000 – 300 лв./12 м.

3000 лв./12 м.

5000 лв./12 м.

Забележки:

  1. Потребителят заплаща едногодишен абонамент за данните, включени в пакета, който е избрал. Всички клиенти на продукта АПИС Регистър+ ползват 20% отстъпка, а тези на останалите продукти на АПИС ползват 15% отстъпка.
  2. В рамките на едногодишния абонамент за пакетите „Основен“ и „Корпоративен“, могат да се извлекат данни за максимум 100 000 субекта. В случай че потребителят има нужда да разполага с данни за по-голям брой фирми, цената е по договаряне..
  3. Възможно е еднократно закупуване на данни, подбрани чрез зададени критерии с помощта на филтър (чрез интерфейс) към продукта или посочени в предварително подготвен от потребителя списък с фирми. Цената за тази услуга се определя за всяка отделна заявка според броя фирмите и вида на данните. Данните могат да бъдат предоставени в JSON или CSV формат.
  4. Посочените цени включват единствено едногодишен абонамент за достъп до данните, посочени в съответния информационен пакет и документацията на Регистър API. Интеграцията с използвана от потребителя система не се включва в цената на пакетите. По желание на клиента интеграцията с неговата система може да се извърши от АПИС. В този случай допълнително се калкулира възнаграждение за програмния екип на АПИС, чийто размер е в зависимост от сложността на задачата.