Апис – Софита - Българско законодателство на английски език

В “АПИС-СОФИТА” информацията е структурирана в два основни раздела: Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English) Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език (International Legal Acts)

АПИС Софита LAW се развива в сътрудничество с авторитетната преводаческа агенция “Софита”, което е гаранция за високото качество на превода и съдържа преводи на английски език на актуалните текстове на всички действащи български законодателни актове: конституция, кодекси и закони, както и някои подзаконови нормативни актове, международни договори, конвенции и споразумения. Модулът предлага удобна за работа класификационна структура и бърз преход между двата езика.АПИС 7 Софита Law съдържа преводи на английски език на актуалните текстове на всички действащи български законодателни актове: конституция, кодекси и закони, както и някои подзаконови нормативни актове, международни договори, конвенции и споразумения. Модулът предлага удобна за работа класификационна структура и бърз преход между двата езика.

Нормативните актове са систематизирани в зависимост от техния вид в два раздела: български нормативни актове на английски език (Bulgarian Law in English) – над 380 на брой и международни правни актове (International Legal Acts) – над 900 на брой.

В раздела, включващ българските нормативни актове, документите са групирани в подпапки според вида на акта: кодекси, закони, правилници, наредби и други.

Международните правни актове са публикувани в оригиналния им английски текст.

Във всеки момент на работа потребителите могат да преминат от български към английски език на активния документ с функцията “Превод” или с хипертекстова препратка.

Софита (превод на английски език)

 1. Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
 2. Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 3. Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
 4. Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи
 5. Закон за кредитните институции
 6. Закон за платежните услуги и платежните системи
 7. Валутен закон
 8. Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити
 9. Закон за банковата несъстоятелност
 10. Закон за гарантиране на влоговете в банките
 11. Закон за Българската банка за развитие
 12. Закон за Българската народна банка
 13. Закон за преобразуване на Държавната спестовна каса
 14. Споразумение за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие
 15. Споразумение за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие

В продукта се съдържат и всички останали ЗАКОНИ, които имат отношение към банките и тяхната дейност.